تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

براساس برآورد سازمان ملل در 50 سال مابین (2025-1975) نسبت شهرنشینی در جهان از 7/37 به 1/61 درصد و جمعیت شهری از 58/1 به 06/5 میلیارد نفر افزایش می­یابد که میانگین رشد آن معادل 38/2 درصد خواهد بود (Burgess, 2000: 11). با وجود این میانگین رشد جمعیت شهری در کشورهای در حال توسعه سریعتر خواهد بود. به طوری که در 50 سال مابین 2025-1975 این نسبت برای کشورهای در حال توسعه 21/3 در مقایسه با 71/0 درصد برای کشورهای توسعه یافته می باشد. این جریان دو الگوی متفاوت سکونتی را در پیرامون شهرهای بزرگ جهان به وجود آورده می باشد. در شهرهای کشورهای توسعه یافته، نواحی پیرامونی به مساکن حومه­ای اقشار متوسط و با تراکم پایین اختصاص یافته در حالی که این مناطق در کشورهای در حال توسعه به وسیله گروههای کم درآمد با خدمات و زیرساختهای پایین و اکثراً به صورت حاشیه­نشینی اشغال شده می باشد (Johens, 2000: 38).

شاید مهمترین مشخصۀ قرن بیستم، توسعه سریع شهرنشینی و پیدایش انواع و اشکال سکونتگاههای شهری مثل «شهرک»، «کلانشهر»، «مجموعه شهری»، «منظومه شهری» می باشد که نه تنها سیمای شهرها و حتی سیمای کره­زمین را تغییر داده بلکه تغییرات عمیقی در شیوۀ زندگی در افکار و عواطف بشر معاصر ایجاد کرده می باشد.

جامعه­شناسان در مورد نحوۀ پراکندگی تراکم و اثرات تراکم زیاد بر جمعیت، عقیده دارند که تراکم از یک سلسله اثرات مثبت و منفی برخوردار می­باشد. اثرات منفی تراکم زیاد را، در روابط غیرصمیمی افراد و نحوه معاشرت مردم با یکدیگر ایجاد سروصدا و عدم آرامش، گرانی قیمت زمین و اجاره خانه، فقدان زندگی خصوصی و پوشیده از چشم دیگران، بزهکاری و جنایت و امثال آن می­دانند. اثرات مثبت آن در تراکم سرمایه و جمعیت در کنار یکدیگر، امکان ایجاد اقتصادی­تر شبکه برق، آب، بهداشت و امکان برنامه­های عمرانی، امکانات شغلی در مناطق متراکم شهری وجود داردو بالاخره گسترش شبکه­های ارتباطی و با نتیجه رشد شهرها تفسیر می­کنند (شیعه، 1378: 15).

موضوع تراکم از ابعاد مختلف، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی می­تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بُعد اقتصادی تراکم شاید مهمترین موضوع تراکم باشد، زیرا که اقتصاد ملی، اقتصاد محلی و اقتصاد خانوار به گونه­ای واسطه مؤثر بر تراکم شهری­اند. از یک سو قیمت زمین، هزینه مسکن، هزینه­های تأمین زیرساخت­های شهری و آماده­سازی زمین و از سوی دیگر، توان مالی دولت در تأمین هزینه­های زمین و نیز خدمات شهری همگی بر طریقه شکل­گیری تراکم شهری و پژوهش تراکم­های پیش­بینی شده در طرحهای توسعه شهری مؤثر می­افتند (عزیزی، 1388: 14).

رشد سریع شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه به ویژه در ایران، حاصل افزایش طبیعی جمعیت و مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ می باشد. این رشد سریع باعث بروز معضلات عدیدۀ اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی از قبیل افزایش فقر در شهرها، بیگانگی شهروندان از همدیگر، پیدایش زاغه و حاشیه­نشین­ها، ویرانی محیط زیست، آلودگی هوا، دسترسی نامناسب به مسکن آبرومند و همچنین دسترسی نامناسب به خدمات شهری، بروز شکاف طبقاتی و نابرابری در توزیع درآمد، خدمات شهری به خصوص شهرهای بزرگ شده می باشد (قربانی، 1382: 87).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه