عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

روش تحلیل آماری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش تحلیل که برای گردآوری، تنظیم، تفسیر و تحلیل داده­ها بهره گیری می­گردد با بهره گیری از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) می­باشدکه بر مبنای معیارها و ملاکهای موجود در منابع علمی معتبر براساس ویژگی­های کمی (تعداد جمعیت) و خصوصیات کیفی، هسته­ها مطالعه می­شوند. در انتخاب شاخص­ها کوشش شده می باشد تا شاخص­هایی که بیشترین تأثیرگذاری را در توزیع تراکم دارند مورد بهره گیری قرار گیرند؛ اما آن چیز که که از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، شاخص­هایی هستند که از اطلاعات شهر قابل برداشت و امکان کمی کردن در آنها وجود داشته باشند. محلات مورد مطالعه در قالب 4 معیار اصلی که شامل همسویی با گرایشات مردم، بهره گیری از تأسیسات شهری، ارتقاءکیفیت کالبدی شهر و کاهش ترافیک، می­باشد و براساس 10 زیر معیار هر هسته طبقه­بندی شده می باشد، هریک از موضوعات 4 گانه براساس اهمیتی که در نحوه توزیع تراکم مطلوب در سطح محلات مورد نظر دارد، لایه­ها را دو به دو با یکدیگر مقایسه و وزن هر لایه محاسبه شده، سپس هر معیار و زیر معیار نسبت به یکدیگر مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار گرفته، پس از محاسبه، ضریب ناسازگاری و وزن نهایی برای هریک از هسته­ها محاسبه می­گردد. جهت مطالعه داده­ها از نرم­افزار Expert Choice بهره گیری گردیده می باشد و در نهایت به آزمون فرضیات بر مبنای یافته­های پژوهش پرداخته و به اتخاذ تدابیر و راهبردهای مناسب در ارتباط با موضوع می­پردازد.

 

1-9- مفاهیم و اصطلاحات

  • تراکم[1]:

تراکم را می­توان به عنوان «یک سیستم اندازه­گیری تعریف نمود»[2]. تعداد یا مساحت (هر عنصر مورد مطالعه) در یک فضا (سطح)، تراکم آن عنصر در آن فضا یا سطح نامیده می­گردد (مشهودی، 1389: 9)

سه گونه تعبیر مختلف می­توان از پژوهش­های مرتبط با مفهوم تراکم ارائه داد:

1) تراکم صرفاً به منزلۀ تعداد افراد یا تعداد واحدهای مسکونی موجود در یک محل تعبیر گردد.

2) تراکم در مثابۀ شاخص و اندازه تفاوت و شکاف فرهنگی طبقات فقیر و غنی می باشد.

3) تراکم از دیدگاه عدم توجه و بی­تفاوتی ملی به یک مسئله مهم و اساسی و فقدان سیاست ملی رشد شهرها و توزیع جمعیت مورد تفسیر قرار گیرد.

[1]. Density

[2]. Density as ameasurment susteim

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه