تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل اصلی رشد جمعیت شهرها

جمعیت شهرها به علت های زیر افزایش می­یابد:

  • رشد طبیعی جمعیت
  • اثر مهاجرت در افزایش جمعیت
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • توسعۀ محدودۀ شهر و ادغام آبادیهای اطراف شهر در آن

 

2-7-1- رشد طبیعی جمعیت شهر

جمعیت شهرها نیز مانند هر نقطۀ دیگری تابع قوانین رشد طبیعی می باشد. این قوانین دارای خصوصیات کاملاً مشخصی بوده و به دو گروه عمده تقسیم می­شوند:

الف) قوانین مربوط به مرگ و میر و باروری.

ب) قوانین مربوط به ساخت و ویژگی­های جمعیت.

گرچه عملاً می­توان این دو را از هم تفکیک نمود و افزایش طبیعی جمعیت نیز در واقع نتیجۀ نهایی تعامل بین کلیۀ عوامل موجود در آن دو گروه می باشد، لکن شناخت حدود تأثیر هریک از آنها به ویژه در بحث مربوط به رشد جمعیت اجتناب­ناپذیر می باشد.

 

2-7-2- اثر مهاجرت

اثر مهاجرت در افزایش جمعیت شهرها را می­توان به صور مختلف مانند برحسب نوع مهاجرت، برحسب منشاءِ جغرافیایی مهاجران و برحسب ساخت سنی و جنسی مورد مطالعه قرار داد. بدیهی می باشد با قرار گرفتن شهر در یک منطقه خاص اهمیت یک و یا چند حالت از انواع مهاجرتها در آن قوت و شدت بیشتری خواهد داشت (زنجانی، 1376: 39-33).

علل مهاجرت: محققین، علل حاشیه­نشینی و به گونه کلی مهاجرت را در چارچوب الگوی رانش، کشش مطالعه کرده و به توصیف عواملی نظیر فقر و نبود امکانات رفاهی و بهداشتی و از همه مهمتر کار و درآمد زیاد در شهر پرداخته­اند (معصومی اشکوری، 1376: 253).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد