تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مکتب آمایش انسانی (بشر­گرایی)

در دیدگاه طرفداران این مکتب، برنامه ریزی شهری را ورای معماری و فعالیتی میان رشته­ای مطرح می کنند.

مامفورد از پیشروان این مکتب بر محدود کردن اندازه شهر و تراکم جهت بهبود روابط اجتماعی تأکید کرده می باشد. همچنین او سازماندهی حومه­های پراکنده را به صورت اجتماعی متعادل و کاهش تراکم کلان­شهرها را از طریق تخلیه بخشی از جمعیت و اختصاص مکان آن به کاربری خدماتی، دو حرکت ضروری در نظم بخشیدن به کلانشهر امروز می­داند (شوای، 1375: 363).

جیکوبز از دیگر نظریه­پردازان دیدگاه فوق نیز ایجاد بافت فشرده شهری برای تأمین تنوع و بهبود عملکرد شهر را ضروری دانسته و آمیختگی عملکردها را در شهرها برای ایجاد یک شهر متعادل مطلوب می­داند (همان منبع: 377-376). بدین ترتیب، تراکم مطلوب در دیدگاه بشر­گراها حالت بینابینی حومه­گرایی پراکنده و تمرکز بیش از حد مراکز شهری می باشد تا بتواند نیازهای بشر متعادل و ارگانیک را پاسخ دهد. این گروه مسئله سرانه­ها، آستانه­ها و معیارهای مناسب زندگی را مطرح می­کنند (زیاری، 1390: 19).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد