تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه شهر نامتمرکز

برای ایجاد تعادل ممکن بین جمعیت و فضای شهری دو مسأله مورد توجه قرار می­گیرد از سویی به عمران شهر می­اندیشند و از دیگر سو مهار کردن رشد بی­رویه و سیاست­های اجرایی در جهت سست گرداندن آهنگ شهرگرایی شدیدی که بر اثر مهاجرت گروهی روستائیان به سوی شهرها انجام می­گیرد، کوین لینچ[1] و ملوین وبر[2] دو شهرساز معروف به مقصود جلوگیری از غلظت تمرکز جمعیت در شهرها و توزیع متناسب انسانها در محدودۀ جغرافیایی شهرها نظری ابراز داشته­اند که در خورد توجه خاصی می باشد:

  • کوین لینچ و نظریۀ شهر نامتمرکز:

کوین لینچ در مورد رقیق گرداندن جمعیت شهر و پراکنش آن ساخت شهر نامتمرکز را پیشنهاد می­کند که سیستم حمل و نقل آن تابع نظم و شبکه ارتباطی سه گوش می باشد. در این سیستم حمل و نقل، به جای آنکه مرکز شهر لبریز از جمعیت و فعالیت باشد، نظم شبکه ارتباطی امکان می­دهد که جمعیت به گونه متناسب و نافشرده در شهر و پیرامون آن توزیع گردد. در سیستم شهری لینچ نشر جمعیت در فضای شهری کاملاً همسان نیست و حداکثر تراکم در نقاط تقاطع و یا در مسیر راهها خواهد بود، در حالی که فضای بین راهها تراکم کمتری از جمعیت را نشان می­دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دومین بافت شهرهای نامتمرکز را فضاها و کمربندهای آزادی تشکیل می­دهد که در برابر شبکه حمل و نقل شهری قرار گرفته می باشد شکل (2-1) لینچ بر این باور می باشد که چنین ساختاری از شهر ارتباط و دسترسی با بخش­های دیگر ناحیه را تسهیل و توسعه متناسب ناحیۀ شهری را امکان­پذیر می­سازد و تخصصی شدن بعضی از مراکز شهری موجب می­گردد. در این سیستم مراکز رقیب در محدوده جغرافیایی شهر متناسب به رشد خود ادامه می­دهد، مگر در مورد مراکزی که در مسیر راههای اساسی و عمده ی ارتباطی قرار گیرند، آنها که اصولاً تراکم قوی خواهد بود و یا در آن قبیل برش­های جغرافیایی که کاربری زمین برای تراکم­های ضعیف پیش­بینی شده می باشد.

[1]. Kevin Lynch

[2]. Melvin Webber

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد