تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

طریقه توسعه تاریخی و شکل­گیری شهر کرمانشاه

شناخت تاریخ هر پدیده، سنگ زیربنای شناخت وضع موجود آن می باشد و درک از شرایط موجود، تخمین دگرگونی بعدی پدیده را ممکن می­سازد (حبیبی، 1375: 2).

سابقه شهر قدیمی کرمانشاه به زمان­های بسیار دور برمی­گردد. در قدیم­ترین منابع از ابنیه و کاخ­های پادشاهان ساسانی در آن سخن گفته­اند شهر کرمانشاه همچون سایر شهرهای تاریخی ایران دارای ساختار اولیه مشخصی می باشد که منطبق با همان الگوی کهندژهای ادوار میانه می باشد. ارگ حکومتی، مسجد جامع، بازار و راه ارتباطی چهار عنصر اصلی این کهندژ بوده­اند. سه عنصر بیرونی این ساختار ربض، شارستان و کوره­ها می­باشند. ارگ حکومتی کرمانشاه بنا به روایات قدیم و اولین نقشه­برداری­هائی که توسط نقشه برداران روسی از شهر در دوره قاجاری صورت گرفته می باشد، ساختمان بزرگی با عمارت­های مختلف بوده که در غرب سبزه میدان و مشرف به آن قرار داشته می باشد.

شهر کرمانشاه مانند سایر شهرهای ایرانی مسیر تاریخی نسبتاً مشابهی داشته می باشد. دوران قبل از صفویه تا پهلوی را می­توان دوران شکل­گیری و تحولات بطئی شهر ارزیابی نمود. دوره پهلوی را می­توان عصر مداخلات کالبدی و اجتماعی در پرتو موج نوگرایی در شهرسازی ایران دانست. در دوران جمهوری اسلامی بر بافت­های پیشین اقدامات جدید بر مبنای طرح­های توسعه شهری، جامع، تفصیلی و طرح­های بهسازی و نوسازی صورت گرفت.

مادامی که رشد و توسعه شهر در درون حصار قدیمی امکان­پذیر بود، عناصر محلات جدید شهری در پیوندی ارگانیک با ساختار قدیمی قرار داشتند. این پیوند عامل تداوم زندگی مردم و مقتضیات رشد و توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن وقت بود به نحوی که تا اواخر دوران قاجار، استخوان­بندی اصلی شهر حول محور بازار و گذرهای مرتبط با آن بود. این وضع تداوم بافت و تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سازمان فضایی و کالبدی جدید را پی­ریزی نمود.

توسعه شهر از اواخر دوران قاجار به خارج از دروازه­های شهر انتقال پیدا نمود و محدوده حصار قدیمی را درنوردید. در دوران تحول (عصر پهلوی به بعد) شهر در جهات چهار گانه خصوصاً در دو سمت شمال و جنوب رو به توسعه نهاد. تحمیل این توسعه شبکه­های خیابانی صلیبی شکل بود که سازمان جدیدی از توسعه شهری و در تقابل با ساختار قدیمی (محور بازار و گذرهای موازی با آن) ایجاد نمود. این خیابان شامل سه خیابان شمالی و جنوبی مدرس، جوانشیر، شریعتی فعلی و گذر شرقی– غربی مطهری فعلی بود. هر چند با گذشت بیش از شصت سال از آن دوران هسته قدیمی شهر در مرکز شهر قرار گرفته و به دلیل ساختار شعاعی و مرکزی آن­ها تأثیر اصلی در هدایت توسعه شهر را دارد.

بافت قدیم شهر کرمانشاه یک بافت ارگانیک و بشر­گرا بوده می باشد که در گذشته دور همه عناصر آن با یکدیگر در تعادل و تعامل سازمان فضایی خاصی قرار داشته­اند و بازار قدیم شهر محور اصلی حیاتی آن را تشکیل می­داده می باشد. اما در ادوار اخیر در بافت شهر دخالت­های زیادی صورت گرفته­ می باشد و حیات بافت به مخاطره افتاده می باشد. مسیر تحولات تاریخی و کالبدی شهر کرمانشاه در چهار دوره مشخص قابل تبیین می باشد، این دوره­ها عبارتند از: دوران قبل از قاجار و قاجار، دوره پهلوی و دوره بعد از انقلاب می­باشد (نقشه شماره 3-3).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه