تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

جمعیت و تراکم جمعیت شهر کرمانشاه در نواحی گوناگون

جمعیت و مساحت دو فاکتور اصلی هستند که در بستر زمان و مکان در کنش متقابل با سطح تکنولوژیکی جوامع، تراکم­های شهری را رقم می­زنند براساس سرشماری سال 1390 شهر کرمانشاه بالغ بر 1018895 نفر می­باشد و مساحت آن 95/93,389 مترمربع می باشد. از کل جمعیت شهر کرمانشاه 5/84 درصد (860852) نفر در نقاط شهری و 5/15 درصد (157684) نفر در نقاط روستایی ساکن می­باشند. شهرداری کرمانشاه در حال حاضر به 6 منطقه شهری، شامل منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، منطقه چهار، منطقه پنج، منطقه شش تقسیم شده می باشد و جمعاً 101 محله یا بلوک شهری در کرمانشاه هست که از بین محلات شهر کرمانشاه، دوازده محله جهت محدوده مورد مطالعه انتخاب گردیده می باشد. «محله بخشی از یک ناحیه یا حوزه شهری می باشد با ویژگی اجتماعی، اقتصادی معین» (فریادی، 1388: 679). پدیده جدایی گزینی اکولوژیکی معمولاً افراد را از نظر مذهب، نژاد، زبان و پایگاههای اجتماعی – اقتصادی به گروههای گوناگون تقسیم می­کند. لذا در انتخاب محله مسکونی رقابت­هایی میان گروههای شهری در جریان می باشد و گروهی که از قدرت و درآمد بیشتری بهره­مند باشند، جایگاه اجتماعی بهتری را کسب خواهند نمود. جدایی­گزینی اکولوژیکی معمولاً با جدایی­گزینی مکانی (فاصله فیزیکی) در ارتباط می باشد که در نهایت منجر به جداگزینی اجتماعی در شهرها می­گردد؛ پس قشرها و گروه­های ویژه شهری با سکونت در محدودۀ معین (محله) و عدم ارتباط با سایر قشرهای شهری، حاکمیت فاصله اجتماعی میان سکونتگاه­های شهری را سبب می­گردند (شفقی، 1381: 393)

 

در سال 1376 ارائه شده می باشد. همانطور که در جدول دیده می­گردد تراکم خالص و ناخالص شهر کرمانشاه به ترتیب برابر 1/117 و 4/72 نفر در هکتار می­باشد. در سطح مناطق شهر از نظر تراکم خالص به ترتیب مناطق 3، 6، 4 با تراکم خالص 84/161، 3/157، 5/123 نفر در هکتار بالاتر از سطح شهر بوده و مناطق دو، یک و پنج نیز به ترتیب با تراکم خالص 9/4، 102، 3/105 نفر در هکتار پایین­تر از سطح شهر می­باشد و بویژه اختلاف بسیار زیاد میان مناطق 3 با تراکم خالص 84/161 نفر در هکتار و منطقه 2 با تراکم خالص 9/4 نفر در هکتار بیانگر ناهمگونی و عدم انسجام فضایی شدید در سطح شهر می باشد. از نظر تراکم ناخالص نیز مناطق 6، 3 به ترتیب با تراکم ناخالص 4/145 و 8/114 نفر در هکتار از تراکم خالص شهر 4/72 نفر در هکتار بالاترند و مناطق دو، چهار، پنج، یک به ترتیب با تراکم ناخالص 22/2، 05/56، 75/63 و 16/69 نفر در هکتار پایین­تر از تراکم ناخالص کل شهر هستند. در اینجا هم اختلاف زیاد میان منطقه دو با تراکم ناخالص 22/2 نفر در هکتار و شش با تراکم ناخالص 4/145 نفر در هکتار، به خوبی فاصله میان تراکم مناطق شهر در نتیجه عدم تعادل فضایی مطلوب آنرا ترسیم می­کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه