عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ساختمان سنی

در سال 1390 از جمعیت شهر کرمانشاه 3/21 درصد در گروه کمتر از 15 ساله، 9/72 درصد در گروه سنی 15-64 ساله و 8/5 درصد در گروه سنی 65 ساله و بیشتر قرار دارند. مطالعه ترکیب سنی جمعیت در شهر کرمانشاه طی دوره­های متعدد سرشماری، نشانگر جوانی جمعیت این شهر می باشد اما در سال 1385 به بعد جمعیت شهر کرمانشاه به سمت میان­سالی و سالخوردگی میل کرده و از اندازه جمعیت جوان کاسته شده می باشد؛ اما گروه سنی میان­سال 65-15 سال تقریباً 3 درصد و گروه سنی سالخوردگان بالای 65 سال حدود 5/0 درصد افزایش یافته می باشد (جدول شماره 3-3). این دهه را می­توان نقطه عطفی در طریقه کاهش جمعیت جوان دانست و از علل کاهش آن می­توان پایان جنگ در سال 1367 و همچنین اعمال سیاست­های کنترل جمعیت را نام برد (سازمان آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سال­های 1390- 1335).

 

ساختمان جنسی

از کل جمعیت شهر کرمانشاه در سال 1390 که برابر 851405نفر بوده می باشد، 426129 نفر یعنی 05/50 درصد مرد و بقیه یعنی 425276 نفر یعنی 95/49 درصد زن بوده­اند که نسبت جنسی در شهر کرمانشاه برابر 100 بوده می باشد. در بیشتر دوره­های سرشماری در شهر کرمانشاه، درصد مردان همواره بیشتر از زنان می باشد (نمودار شماره 3-2).

سطح سواد و تحصیلات

در سال 1390، از 781060 نفر جمعیت 6 ساله و بیشتر شهر کرمانشاه 684049 نفر با سواد و 97011 نفر بی­سواد که درصد باسواد معادل 57/87 بوده­ می باشد. در سال 1385، از 711052 نفر جمعیت 6 ساله و بیشتر شهر کرمانشاه 622728 نفر باسواد و 88324 نفر بی­سواد که درصد باسواد معادل 87 درصد بوده­ می باشد. در سال 1375، از 595749 نفر جمعیت 6 ساله و بیشتر این شهر، 19/83 درصد باسواد بوده­اند. اندازه­های متناظر این ضرایب در سال 1355، به ترتیب 3/70 درصد و 7/52 درصد و در سال 1365، به ترتیب 9/79 درصد و 2/62 درصد بوده ­می باشد. درصد باسوادی بیشتر مردان نسبت به زنان، ناشی از علت های فرهنگی و اجتماعی می­باشد زیرا به دلیل پایین بودن سن ازدواج و محدودیت­های شغلی و کاری ناشی از جوامع سنتی و نیز محدودیت­های تحصیلی فراروی آنان، مانعی می باشد که زنان در این جوامع با آن روبرو هستند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه